Indietro

★ Dialet leventines

                                     

★ Dialet leventines

El dialet leventines el ghha di punt in cumün cui lenguv returumanz che un temp eren spantegaa in dun teritori ben püssee grand de quel del dì dincö. Quela roba la süced suratüt in di dialet de la val püssee alta. Tra i vari carateristigh del Leventines a trövum:

 • La ghè la prepalatizzaziun de la / k / in duna quai parola cumpagn anca duna quai parlada de la Val Magia de la Val Verzasca: el ven föra un son che lè cumpagn del tg di Rumancc.
 • In de la val alta el ghè nò la Ü, che lè sustitüida de una U nurmala inveci la Ö la resist anmò.
 • La A toniga despess la se müda in duna E averta chì scrita me una Ä.
 • Tanti N che in del Milanes ghhan un son nasal, chì vegnen di GN.
                                     

1.1. Esempi de dialet del Votcent La parabula de Fiö Trasun

Ün sert om lha avüd düi fiöi. U püssee giovan de chii lha dicc al pà: "Pà, dam la mè part dla roba cu m vegn!" e lüi lha dividüd a lò la roba. E passoo mia täncc dì, essend ünid tücc, u fiö püssee giovan lè näcc in pais luntan, e ignò lha träcc via o fäcc sò cul viv da scandalos. E quand lha cunsümoo tütcoss u jè stäcc üna gran fam in chel pais, e lha cumenzoo a vèi bisogn. Lè näcc via e u sè mess da ün abitant da chel pais chu lha mandaa in un sò logh a pasculä i animai. E l vureva impinì la sò büsäcia dei giand chu mangiäva i animai, e nissün u ja n däva. Essend nicc in sè, lha dicc: "Quäncc famei in ciä d mè pà vanzan pan, e mì möri da fam! Am levarò e varò dal mè pà e aj dirò: Pà, hoo fäcc pecät contra l siel e contra tì, Giä sun mia degn dess ciamoo tò fiö, fam com ün di tò famei ". E, levandus, lè näcc dal sò pà. Essend amò begn da lunsg, u sè pà u lha vist, e u sè moss a cumpassion e, nasendul incontra, u jè cadüd a col e u lha basoo. U fiö u jha dicc: "Pà, hoo fäcc pecät vers u siel e vers a tì, giä mì son mia degn dess ciamoo tò fiö". U pà lha dicc ai sò famei: "Prest, purtè u prim abat, vestìl e dèj lanel in la sò man, e i cauzet in pee, e menèj ün videl grass, mazzèl, mangem e stem alegar! Parchè stu mè fiö lera mort e lè resüssitoo, lera perz e lè stäcc truvoo", e han cumenzoo a mangiä. U sò fiö püssee vegg lera in i camp, essend nicc e avisinoo la ciä, lha sentüd a sunä e cantä. Lha ciamoo ün di famei e u jha dumandoo cosseran sti rob. E chest u jha dicc: "Lè nicc u tò fradel e u tò pà lha mazzoo ün videl grass perchè u lha truvoo salv". U fiö u sè rabioo, e u vureva mia nä ind, u sò pà donch lè nicc fò e lha cumenzoo a pregäl. Ma lüi u jha rispundüd e lha dicc a sò pà: "Eccomo, mi at servissi täncc ägn, e ho mai mencioo ai tò ordan, te mhee mai däcc ün ciavret par stä alegar coi mè amis. Ma dapos che stu tò fiö, chu lha divuroo la sò part coi feman, lè nicc, ta lheet mazzoo ün videl grass". Lü u jha dicc: "Fiö, tì ta seet sempra con mì, e tücc i mè begn hin toi, e cunvegniva mangiä e stä alegar parchè stu tò fradel lera mort e lè resüssitoo, lera perz e lè stäcc truvoo". Bernardino Biondelli, Saggi sui dialetti gallo-italici, 1853, pag. 45

                                     

1.2. Esempi de dialet del Votcent Dialet de Faid

A disi dunca che nii temp du prim re de Cipru, dopu che Gufree u jha cunquistoo la Tera Santa, lè suceduu che una dama de Guascogna lè näcia in pelegrinagg al Sepolcro e quand lè nicia indree, ruväda in Cipru, la jha incuntroo quäi baloss chi lhan maltratäda. Sicome la pudeva mia dàss päs de stu tort, lha pensoo da nä a lamentàss dal re. Ma queidun i jhan dicc che la butava via la sò fadia, parchè lui lera de vida inscì rilassäda e inscì poch de begn, che mia dumà u lassava passä chii di autri, ma tanti chi jhan fasevan a lui, u j supurtava tantu da gnuch, che lera fign na vergogna, e intant quii che a i evan quäi cruzzi i se sfugavan col fäjen a più pudé. Quand la jha sentid inscì chela femna, disperäda da mia pudé vendicàss, tant par rebecàss un poo, lha fissoo de pizziä quel re, lè näcia là pieisgend inanz a lui e la jha dicc: "Ul mé cjär scior, mì a vegni mia inanz a tì parchè cha speci vendeta du dispressi chi mhan fäcc a mì, ma in päga t preghi da dìm comè che ti feet a soportä quii chi t fa a tì, che inscì impäri da tì a soportä u mé, che l sa l Signor, se mì l pudess fä, ta l daress intera, da sgià cha ti seet un bon purtadoo". Ul re, chlè sempra stäcc una lumäia, comè chu s dassonass alora, u jha cuminzoo a vendicä la balussäda chi han fäcc a chela femna e lè diventoo dopu dalora un gran persecutor de tut quii che fasevan queicoss contra lui. Giovanni Papanti, Parlari italiani in Certaldo, 1875, pag. 627

                                     

1.3. Esempi de dialet del Votcent Dialet de Sgiurnii

In dü temp dü prim re d Cipru, dopu cu Gofredu d Boglion lha fäcc la cunquista dla Tera Sänta, üna femna lè näcia par devuzion a Gerusalem par visitä u Sepolcru dü Signor. Quand lè turnäda indree, lè passäda da Cipru, indova lè stäcia insültäda e disunuräda da quai birboi. Lè bee näcia dal giüdas, lei, ma lha ebiüü mia devasion: alora cuss lha fäcc? Lha pensou d nä a lümantäss cünt u re, propi cün lüi. U jé bee stäcc quii cu ghi han dicc cu la saress näcia par nota, parché u re lera un poutron, gnänca un bris temu, un pòuru ner, infin, cu lera gnänca bon a castiä quii chu insultauan a lüi, fign u punt cu n pudeva purtä. Iscì avisäda, la femna la cumenzava a perd la sparänza d pudei vendicäss dü dispressi chugh i avevan fäcc. Tut a un bot, lha pensou d nä lei stessa dü re par däj, umen, una bona sgurlia. Lè näcia e u jha dicc coi gutoi ai ögg: "Incöi mì sem nicia chiö mia in la sparänza d vess vendicäda di maltratament cu mi han fäcc i vöss oman, sem nicia par pregäu dinsegnäm cum lè cu fed vüi a purtä, senza mäi lamentäu, tücc i insült cu v fän sempra: nota d pionda, fazil cu possi fä autretant änca mì, dree u vöss esempi". U re, cu fign a chel dì u sera stäcc vidéi poutron, senza sängh, u sè cumè dassonou a quisti parol, lha cumenzou dal castiä quii cu i avevan fäcc i dispressi la femna, e dapous lè sempra stäcc parou a fäss respetä e fä respetä i autri. ibidem, pag. 628

                                     

2. Pruverbi per paes

Parsóni

 • Se piòu al dì dlAscensión, i vach van sgiù pal valón.
 • Om pädri a mantignìi cent fiéi lè bón, cent fiéi a mantignìi om pädri hénn mia bói.
 • A cà sò, véisc la vaca dal bò.

Chisgiögna

 • Su piòu ul dì da la Scenz, par quaranta dì sem mia senz.
 • Lögg du padrón u ingrassa l caval.

Dalp

 • Se aurì no maniss, mäisg non compariss.
 • La vaca a cjä sò la fa stä ul bò.
 • Cjàura che mängia la vegn a cjä daparlei.
 • Par nota o canta gnä ul cucù.
                                     

2.1. Pruverbi per paes Parsóni

 • Se piòu al dì dlAscensión, i vach van sgiù pal valón.
 • Om pädri a mantignìi cent fiéi lè bón, cent fiéi a mantignìi om pädri hénn mia bói.
 • A cà sò, véisc la vaca dal bò.
                                     

2.2. Pruverbi per paes Sgiurnì

 • Ancéi in man a canaj, féman in man ai saudäd e cavai in man di fräi, guaia.
 • Al padrón al rüva adoss senza savèl e senza vedèl.
 • Vardägh int in do cör la sgent a s pò mia.
 • I oman a ghhann i ägn cha sentan e i feman chii cha mossan.
 • Cärn cürva fa bón sangu.
 • Lè lom, cha cüra i camp.
 • A gh ua om centesim a cominciä e déis a finì.
                                     

2.3. Pruverbi per paes Ciróni

 • Sa lé um bel bò, de d bel pér e grand, u vegn bei inci i vidéi.
 • Une femne par cimin, un prevet par campanin.
 • Sa no è l luf, al sarà can.
 • I nuri niri ä fann tupu laria.
 • Änn de nev, änn de fen.
 • Fà del begn ai äsan u s vegn mal inconträi.
 • Ci lé cuntent, lé sciór.
 • Per unu cata u se s taja vìi migni una piänte.
 • Tanti gugiäd ä fänn um cumascél.
 • I ciòch e jhan sémpre sed.
 • U ved piondo pulid um prèved e un ciavréi che um prèved deparlù.
                                     

2.4. Pruverbi per paes Chisgiögna

 • Su piòu ul dì da la Scenz, par quaranta dì sem mia senz.
 • Lögg du padrón u ingrassa l caval.
                                     

2.5. Pruverbi per paes Rossüra

 • A j va malfidàss du can chu boia mia.
 • U pò mia mancä ul can daurì.
 • Lavä la testa a läsan, u s perd la brüscia e ul savón.
 • Quänd che tücc i präi a fann radasì, tücc i sciüch a fann mia castegn.
 • Tücc i mis u s fa la lüna e tücc i quajói i vónn dìn üna.
 • A Sant Andrea u monta linvern in cadréa.
 • I amis i henn i sold.
 • Se i ärbri a fiorissan de d mäisg, u s fa castegn cul dräisg, se i ärbri a fiorissan de d giügn, u s fa castegn cul pügn.
 • Quänd cha lè ann basest, a s maridan tücc i carogn e tampest.
 • Ul can daurì u lha mäi majóo l lüu.
 • Ul tredasin daurì u tegn quaränta dì.
                                     

2.6. Pruverbi per paes Calpiögna

 • U s pò cumadä tüt, fórz che l cöl.
 • I zòp e i róss, gnä l diàuru u j cunóss.
 • Sant Andrea marcant da néu, e Sant Ambrös marcant pionda gröss.
 • Se tu ciapä una pasciäda, va da un äsan.
 • Ul mes fauréi mha dumà vintot, ma su ness dimà déis saréss méj cent bòt.
 • Ai set lè mò bunóra, ai derset lè na belóra, ai vintiset o cantä o crapä.
 • Par nota u canta gnä l merlu.
 • Ul can daurì u lha mäi majó l lüu.
 • Cu la primaqua chu pióu daurì, lavè begn la cjà sa vurì mia dasgräzzi in quantità.
 • Varda mäi n bóca a n caval se u t lha dacc cumè regal.
 • Santa Catelini lè nä marcantini, Sant André u sta migni indré e Sant Ambrös lè n marcant gross.
 • La fam, lamór e la tóss, i péissan lóu a fàss cunóss.
 • Nissün u s cunóss daparlüi.
                                     

2.7. Pruverbi per paes Quint

 • Piesgì um bel marz, ma ghignee su piäsg aurì.
 • Quand che ul ciel u fa fanestra, u vegn sgiü aqua sü la testa.
 • Büsögna tacä sot läsan andó chu comanda ul padrón.
 • I légg e i prasói i hénn pai pòvri cojói.
 • Terza aurianza, tira dré quaranta.
 • Cun püssee lè mäiro läsan, püssee u j va dree i moscj.
 • U j va sentì tücc i campann prima da giüdicä.
 • La néu daurì lè tanto ledam.
 • Se sgianéi nu sgèra, se fauréi nu fregia, se marz nu fa ul mat, aurì u farà per tücc tri.
 • In ogni cjä u j’é ‘l sö dafä e ul sö paissä.
 • A vess trop bói u s passa par cojói.
 • La colpa lè na bela tosa, ma nissügn i la vónn.
 • A un camp u j va tre rob: bel temp, bona semenza e bói bräsc.
 • A Carendaurì, lè bon se u vegn sgiü i stii.
 • Se la Fibia la met u capel, büta la fàucc e ciapa u rastel.
 • Quand che la bedra la büta ul bütón, la cjàura la scüsa senza ul padrón.
 • I pruverbi di vigg i hénn boi da fä cavigg.
 • Se u piòu u dì dlAscensión, u va tütcòss in perdizión.
 • Pan e nós, mangiä di spós, pan e curtel, mangiä da cägn.
 • Santa Catarina, se la trova la néu la scima la porta la cassina, se la trova al pian la porta sui montagn.
 • U s conóss la castégna la pèrtia, ul pörcj dòpo mazzóo e ul neguzziant dòpo crapóo.
 • Gnè d marz gnè daurì tö fò mia i tö vistì, im maisg fa cum ti vö tì.
                                     

2.8. Pruverbi per paes Dalp

 • Se aurì no maniss, mäisg non compariss.
 • La vaca a cjä sò la fa stä ul bò.
 • Cjàura che mängia la vegn a cjä daparlei.
 • Par nota o canta gnä ul cucù.
                                     

2.9. Pruverbi per paes Osch

 • Dré lälba róssa, o chu fioca o chu bófa.
 • I böi a s ciapan pai cörn, i feman pai cuvazz e i oman pa la parola.
 • Sa lé mia um bò, lé una vaca.
 • Santa Catalina, marcanta da farina.
 • Scóva nòva a scóva begn, ma scóva piü iscì länn chu vegn.
 • Carnavä tüzzón, Pasqua gentil.
 • Chi chas marida in bona lüna in térman d növ mis mena la cüna.
                                     

2.10. Pruverbi per paes Bidree

 • Santa Barbura e San Simon, ch m cüran da la saeta e dal tron.
 • Cand cje lè róss u ciel, u Signór u fa u pan dòr.
 • la Madona Candelora de d linvern sem fora.
 • Mäi nä cuntraqua a tö la spusa.
 • Länn basest lè gram par gent e bescc.
 • A maä da crapä u sa sta mal da murì.
                                     

3. Bibliugrafia

 • VSI - Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Lugan / Bellinzona, 1952.
 • LSI - Lessico dialettale della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Bellinzona 2004.
                                     
 • Usch in dialet leventines ciamaa Vòsch in Italian Osco l è una fraziun del cumün tisines de Faid, in del distret de Leventina. El paes el se tröva
 • Lumbard ucidental Dialet cumasch Dialet lüganes Dialet ussulan Dialet varesot Dialet verbanes Dialet de la Val Magia Dialet leventines Dialet de Belinzona

Anche gli utenti hanno cercato:

leventines, Dialet, Dialet leventines, dialet leventines, dialet de la lengua lumbarda. dialet leventines,

...

Dizionario

Traduzione

Abstract Piano di Gestione Isole Eolie UNESCO SICILIA.

DI COSTANTINOPOLI. 16. THE LEVANTINES: THE COSTANTINOPLE ITALIANS popolazione era latino vi era parlato un dialetto coloniale genovese il. Levantine Arabic in italiano Inglese Italiano Dizionario Glosbe. The linguistic and dialect patrimony of the popular classes of the archipelago. and by the levantines ones coming from the oriental part of the Mediterranean. What arabian dialect is the most easiest to learn? HiNative. Especially some of the Levantines to bee such goodly and proper men, that then. I said to my selfe our Cf. Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto vene.

La semplificazione dellaltro AMS Dottorato Università di Bologna.

Entre Istanbul et les côtes levantines échappent aux incursions corsaires menées 90 Oltre alle bosinade in dialetto, in occasione di battaglie significative si. NAM n. 81 ISCUM. An Arabic dialect continuum spoken throughout the Levant. In 1803 its parish had a flock of 470 Levantines, plus several Arab Catholics from Aleppo and. Kervan 2019 23 2.jpg. Levantine Dialect. Istruzione. Levantine Dictionary. Scuola di lingue. Levantine Servizio per la casa. Levantine Treats. Prodotto servizio. Levantines for peace. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Scuola di IRIS UniGe. Kill griffoni, the latter nickname applied by Europeans to Greeks and Levantines. The Sicilian dialect, language of love The school is called the Sicilian not. Narrare il Novecento Il romanzo di Fausta Cialente IRIS Uniroma1. Della gola e del naso, o meglio benedisa la golu e al nas al dialetto pavese. which represent an interesting meeting among the Western and Levantines.


Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante.

Compra The Recipes of Musa Dagh an Armenian cookbook in a dialect of its Iranian or Leventine cuisines then you will not find anything new here at all. Ambrosiano: approfondimenti in Sinonimi e Contrari Treccani. Interessante è levoluzione semantica nel dialetto turco anatolico di Maçka Pannuti A. 2009, Istanbul Italian Levantines among the other non Muslims: A.

In formato pdf ASLI Associazione per la Storia della Lingua Italiana.

3 Leventines 1 Chrypffs 14 gavessi 1 Schuldigr 3 ekitaka 1 Horsfordia 3 piàcc Secrétariat 1 Ausola 1 Beadu 1 bisóbé 1 bonaerense 709 Dialet 1 giöstificà 1. Battaglie Le Polizie e il Controllo del Territorio. Del dialetto di Lio Mazor Zambon Oscar Jesolo VE Comune di Jesolo 1999 in international trade: the emergence of the Levantines and Ponentines AA.


Documenti del pensiero giuridico e giuspolitico, Compendio de casi.

Came via the East as Turks or Levantines. In some instances tradotte in dialetto giudeo italiano dal filosofo romano, con laggiunta di un breve commento​. Levantamiento de cazuelas Levar avante o conhecimeno da. Informal, for example how to translate dialect or make clear cultural Pea and Fausta Cialente, examines issues related to Italian Levantines in Egypt. Gianguido Manzelli1 Riviste UNIMI. Egyptian and Levantines. Vedi una traduzione Report copyright infringement. 0 likes. Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua! Sai come.


Bibliografia per studiare la storia della Repubblica di Venezia Docsity.

Of presenting, contextually, a comprehensive grammar of spoken Arabic, the Arabic used in everyday oral communication between the Lebanese, Levantines. Guida ai castelli del Ducato il Varesotto. Dialetto e italiano regionale in DAnnunzio: analisi linguistica delle The Swiss Italian Giovanni Orellis Leventine Poems in English, in. LITALIANO IN CONTESTI PLURILINGUI Riviste UNIMI. Perdu: poesie in dialet de Val Leventine, di Zuan Orelli, ticinês dal 1928 – muart il dodis di novembar dal 2013. cidivoc de vierte: crocus.

San daniele protettore di cosa PBS Academy.

Ported by the Canton, to which belongs the Dialect and Ethnography Centre ​CDE.ch cde The Leventines will guide you through the permanent. N° 9 anno 2019 Opinio Juris. Europea raccontata nel dialetto locale. Depuis vingt François Vinot, Figures Européennes, Levantines et Ottomanes: pour une approche prosopografique.


ITALIA JUDAICA. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto 1555.

Запрос должен включать:. 03 cerutti Istituto Lombardo. Does not present us with genuine Milanese dialect, but a literary dialectal form Flemings and Frenchmen, Jews and Levantines and Greeks. In places. Annali dItalianistica Olschki. Battuta di dialogo in dialetto, chi lo stile del racconto davventura, chi la fiaba di GOHIER P., CAPELLI C., Les amphorettes levantines du dépotoir du site 5. Zuccolo, Stampa. Terms of Address in the Pubian Dialect of Lampung Indonesia punctual idea of who the Levantines were and what they wore during this.

Project Federico Itinerari dello Stupore.

Conduit à de hautes montagnes neigées, celle de gauche est la Leventine qui 115 Cioè cristalli rossicci di granato marcasètt nel dialetto di Airolo, che si. Levante UD S.A.D. Leve Sabor Pães e Bolos Artesanais Directory. Del dialetto di Lio Mazor, Zambon, Oscar, Jesolo VE, Comune di Jesolo, 1999. Documenti della Levantines and Ponentines, AA.VV., The Jews of early. Oltre le mura del Ghetto accademie, scetticismo e Torrossa. Parlavano una lingua o un dialetto diverso dallitaliano, nellultimo, invece si Pannuti A. 2009, Istanbul Italian Levantines among the other non Muslims: A. The Recipes of Musa Dagh an Armenian cookbook in a. ≈ milanese. nellarchidiocesi di Milano ed in alcune parrocchie che una volta ne dipendevano: valli Leventine nel Canton Ticino,.


MACRORETE MUSEI Associazione Musei dOssola.

Da arabi, bensì da degenerati Levantines, dunque individui non meritevoli Non aveva mai messo piede in Mesopotamia prima di allora parlava un dialetto. Del dialetto bosino. In un intricato sistema di stradine di Milano da una parte e un numero assai inferiore di valligiani leventine si e truppe regolari svizzere.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →