Indietro

★ Dialet da la Val Magia

Dialet da la Val Magia
                                     

★ Dialet da la Val Magia

Al dì dincö u s parla in Val Magia püssee che altro un dialet interegional che u pò vess capii senza problemi da tüt i sgint chè bon da parlà un quai dialet lumbard. Al dialet vegg ghha però diversi paroi totalment diferent dal dialet moderno che u s parla incö. I sgint originari da la Valmagia, chè nassüü e cressüü lì, i è normalment bon da parlaa anca l dialet vegg, ma i l dovra quasi mai, parchè ghè molta sgint mia originaria da lì chè mia bon da parlàl.

Dal 1850 fign la segonda guera mondial ghè staia na gran emigrazion da sto distret, che lha portaa la popolazion da 8000 a 4000 personi. Dopo la guera lemigrazion la sè fermada e nii ültim deseni ghè staia na forta imigrazion. La popolazion dal di dincö lè da circa 6000. Sto ricambi da sgint lha fai sì che sè parloo sempro da meno al dialet vegg e sempro püssee un dialet moderno interregional.

Nal dialet vegg ghè anca diferenz tra paes e paes. Interessanta lè la varietà da dialett che ghè nal paes da Cadvergn: chii che destaa i nava in diversi frazion in val Bavona i parlava di dialet con di picoi diferenz.

                                     

1.1. Esempi dal vegg dialet La parabula del Fiö Trasun dialet de Lavizzara

U jera un um con dü tosoi. E l piü piscen de quist lha dicc al padri: "Ata, dem al mè part da quel che m toca!" e lü lha fäcc i divisivi e u gh lha däci. Da lì a poch, lha ramassao el fäcc sù e u s nè näcc in pais da lunsg, e lha rafabiao tütcoss vivend da pörch. E dop chlha biüü fäcc net, lè vegnüü in quel pais una gran carestia, e lha cumenzao a sentì la sgajosa. E lè näcc e lha scercao apress a un scior da quel pais, e quest u lha mandao al bosch a cürà i pörsc. E u scercava da mangià i giand cha mangia i pörsc: ma i nu gh dava gnanch da quii. Alora lha capii quel che leva fäcc e u diseva: "Quanci servitur in cà d mè padri i mangia l pagn da tucàl col dit, e mì son chì a crepà da fam! Mi vöi levà sü, vöi andà d mè pari e vöi dìgh: Ata mè, a i hoo mancao col Signor e con vüi, sgià mì nu merit piü dess tegnüü per vöss fiö, tegnìm come vügn di vöss fänt ". E u sè ticc sü, e lè näcc dal padri. Quand lera anch mò da lunsg, el padri u lha vedüü e u jè näcc un squè al cör, e u jè curüü incontra, u jha bütäcc i brasc al col e u lha basao. E l fiö u jha dicc: "Ata bugn, mì i hoo mancao col Signor e con vüi, sgià nu merit piü dess tegnüü per vöss fiö". El padri lha dicc ai servitur: "Prest, tugii scià el piü bel vestid, metìghel sü, dèj lanel in dit e calzèl sü, menè chì sübat un bel vedel, tugìgh el sangh, mangèmal, fem un debusc! parchè stu mè fiö lera mort e lè risüscitao, lera perdüü e u sè truvao". E i smenzava a mangià alegrament. Intant el fiö maiù lera in campagna e quand chu vegniva e lè stäcc apress a cà, lha sentid a sonà e a cantà. E lha ciamäcc vügn di servitur e u jha dumandao: "Chu jèl? Cha jè du nuv?" E lü u jha dicc: "Lè rivao tu fredel e lata tu lha mazzao un bel vedel pel bugn ariv". E lü lè vegnüü inicc e nu vuleva gnanch andà n cà, su padri donca lè vegnüü fora e lha smenzao a pregàl. Ma lü lha rispundüü a su padri: "Lè tant temp che mì serviss a vüi, e nu vhoo mai disübidid in nuta, e pö nu mavii mai däcc gnach un sgiù da stà un poo alegar coi mè amis, e dop che lè già stu balandrugh de vöss fiö, che lha fäcc saltà tütcoss coi su slandrinn, a ghhii mazzao el piü bel vedel!" Ma lü u jha rispundüü: "Sent, el mè fiö, tì ti seet sempro con mì, e quel chè mè lè tö, Ma u s duveva bee fà un debusc e un festign, parchè stu tu fredel lera mort e lè risüscitao, lera perdüü e u sè truvao". Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, 1853, pag. 43 e Die Landessprachen der Schweiz, 1819, pag. 415-416

                                     

1.2. Esempi dal vegg dialet Una puesia in dal dialet da Cavergn

Tosa: Cara mama, a jhò na cossa, cha na pudrù mai tasè, su spicissu tru stasera, a val faress bé pöi savè. Mama: E chat pò pöi vess capitau? Ti navrì pöi sgià spans gót ad vign perchè intant mì cha fèva lu panau ti fìu int e fòra pal canvign. T: Lu vign u nè stäcc spans mia u l zì bé chum lha bevü e quan chum sgèva via u na a savdeva pü. M: Täs sgiü igliò che la zavata, cjünta sü cuss què ti sei, pòuri nói sul savess lata, chum bèu lu vign inscì addrevè! T: Lè passau Sgiuann Antoni di Mincj, lha dicc: "Bondì, a cjuzif catcòssa d bél? U mavress bé mai ligria su mav podess met in lanél!" M: Per mortinscì lè tan che nuta, su na tha dicc cól che chest, ti duvrissu bé vè la testa róta, a crè i sgiövan inscì prest. T: Su savissu cun che prescia chum cór dré squas tüt i dì! A giressu be vüj stessa: lè bé mai brama da ti! M: Täs igliò, brüta narlósa, tò sü lu bargliégl e va a fà fögl, a t diró pöi naltra cossa tò dré i sträsc da met a mögl. T: Fèm laurà mint u uvlìa basta chum lascéia maridàa, na temi la fadia gnancj sa vess bé da grepàa. M: Gran lambela scelerada, a vöt tò sü do müsà? Sè tim fè pöi gnì tentada a t cascerò pöi fòra d cjà. T: Nu fem mia chesta ventüra, bóna vüj, lascémal tòo, perchè sa speci a jhò pajüra chi m pientass pöi tüt igliò. M: Duna tosa capriciosa nu spicéu mai nuta d bóm, credim mi che la megl cossa lè da stòrsciaj lu misóm. Archivio Glottologico Italiano, vol. 7, pag. 550-551

                                     

2. Pruverbi per paes

Mojegn

 • SantAgnesa e Sant Antoni gli è marcantui ad la nev.
 • Aurìa la spìja, masg al fiór, sgiügn lonór.
 • Un poo par ün: a caval, a lasan.

Magia

 • Chi agnel a s fa, dal lüu sa fa majà.
 • Pòura la cja che capel no la jha.
 • A s pò mia cantà e portà la crus.

Cevi

 • Quand che l Suu u va sgiü par sregn al dì ad San Bartolamé, u marüda castegn fin dóva gh nè.
 • Carnavaa in piazza, Pasqua in brascja.

Bignasch

 • Sti vö tocjä l cor, dopéra lamor.
 • Se cha fioca l dì da Sant Andrè, tüt lan la vederè.

Bröj

 • Cjarn senzöss u gh nè mia.
 • La regola la mantegn al convent.
 • A sto mond u jè nassügn ad content.
 • Chi ch’na rispeta i bes’cj, i na rispeta mia nancja i cristian.
                                     

2.1. Pruverbi per paes Gurdev

 • Cand i nivul i va in montagna, ciapa la sapa e va in campagna, can che laqua la vegn ad sot, ciapa la sapa e tirat sot.
 • Pa na cjata a bórla mia sgiü n arbo.
 • El sbadügg lè n grand ingann, o cha jha sögn o cha sha fam.
 • Lè lom cha cüra i camp.
 • Quand la léura lè in pee, tüt i cjii i j buia dree.
 • Lè mia cu lasgèd cha s ciapa i musch.
 • Al poltrón sa stanta mia a cognóscial.
 • La cjarn al diau e i öss al Signur.
 • A cjünta pissèi un vegg in un cantón che un sgióan in un cjampón.
                                     

2.2. Pruverbi per paes Magia

 • Chi agnel a s fa, dal lüu sa fa majà.
 • Pòura la cja che capel no la jha.
 • A s pò mia cantà e portà la crus.
                                     

2.3. Pruverbi per paes Cevi

 • Quand che l Suu u va sgiü par sregn al dì ad San Bartolamé, u marüda castegn fin dóva gh nè.
 • Carnavaa in piazza, Pasqua in brascja.
                                     

2.4. Pruverbi per paes Linesc

 • A cör cuntint, nauta u j mancja.
 • Cu cha s cuntinta lè piüsséi sciur.
 • Ciel fäcc a panciöcc, su na piòu mia incjöi u piòu stanöcc.
 • Santa Catalina lè un terman ad nèu.
 • Par San Michel, la marinda la mónta in ciel.
                                     

2.5. Pruverbi per paes Camp

 • Chi cha jha pressa, chi córi.
 • Se gal no u canta, la galina la fracassa.
 • Pal piasée dun minüt, cent da brüt.
 • Chi cha jha cüsitt, jha assassitt.
 • Lann bisest a s marida tüt i tampest.
 • Lè mej fà cul cazz che cul brazz.
 • La vólp, la léura la ciäpa senza cur.
 • Cjärn cha cress no la pò stà in sest.
 • Con un toch da campana, paji tüt.
 • La femna lè par la cjä, lom pal laurädi.
 • Se a fign daurì al cucù u canta, al vacj i crèpa pü.
 • Pa la metà daóst, cu cha sha moss, a sha moss.
 • Piòu e dà al Sóo, lè al timp lu pastóo, cjalz e calzèe, lé a timp lu pradèe.
 • Fäcc la capia, vola lulzel.
 • Barba róssa, cavii rüss, gnancja l diau a j cognóss.
 • Trianza daurì, quaranta dì i jha da gnì, se i des i na rómp i è quaranta bei tónd.
 • Guai la cjä se la femna la porta l braj.
 • Ann da fónsg, ann da merda.
                                     

2.6. Pruverbi per paes Bignasch

 • Sti vö tocjä l cor, dopéra lamor.
 • Se cha fioca l dì da Sant Andrè, tüt lan la vederè.
                                     

2.7. Pruverbi per paes Cavergn

 • I vegg il cantóm dlu föj gl’è la benedizióm dlu löj.
 • Poch i dint, cavii dargint.
 • La fam e lamór i fa nà dacòrdi cul Signur.
 • Galantóm lè parint da cuglióm.
 • Lu mégl cumpanadij lè la fam.
 • Lè püsséi cjünsc a scund um mulinèe che um morós.
 • Lamór u basta mia per mantegnìss in ligria.
 • Basta vess sciavatign per vèj i calzèe rüt.
 • La prima daóst la va cum ur car dpülasc e ügn ad musch.
 • I parint i sha da tegn mint i sha, i amis i s fa mint i s vò.
 • San Güstign loda la fign.
 • Sti vö tocjä l còr, dopéra lamór.
 • Lafezióm e l raspèt, nè i s crumpa nè i s vind.
 • Quand parla l cör, u täs tüt.
 • Femna postada, cjà slantanada.
 • Chi chha bóm còr, i l muscia.
 • Lè püsséi cjünsc a mòv al montagn che rostà linvidia.
 • Lamór e la merda glè düü serpint: ügn u scärpa l còr, cal alt i cundint.
 • Test i lär i fa mai ciär.
 • Tre volt bóm u fa cuglióm.
 • Quand vügn lè ciöch, tüt i paja da bèv.
 • Mint a s cunscja sü lu lecc, u sa j dörm int.
 • Lom lha i än in di bräsc.
 • Cjà cun tusói e senza pient da früt, culegg di lädri.
 • Tantu menu lè lu maa, quantu püsséi u s crida.
 • Vastid cunsciäo, onór dla fémna.
 • Al castegn i va cui morói.
 • Una giornada d ligria la s paja cun scint dmalinconia.
 • Bóm urdégn, lijäni e castegn.
 • Marì cjercjäo, matrimoni struvagliäo.
 • Crunta la mort u na jè crepacòr cha tégna.
                                     

2.8. Pruverbi per paes Menzoi

 • El còr o jha da fà la carità, quan che la magn la pò mia.
 • Palta ed mansg, spii daóst.
 • Quand cho piòu daóst, o piòu a mil e móst.
 • Tant pisséi nèv, tant pisséi castegn.
 • Santa Catarina, se la trova la scima la porta al piägn, se la trova al piägn la porta la scima.
 • Chi che sómna mia, i cata là nóta.
 • Lairóm o porta tüt per ari.
 • O s vér el còr di chiält quand o s vér el sö.
 • Lóm quand lè ciöch e la fémna quan l’è rabiada i dis la verità.
                                     

2.9. Pruverbi per paes Bröj

 • Cjarn senzöss u gh nè mia.
 • La regola la mantegn al convent.
 • A sto mond u jè nassügn ad content.
 • Chi ch’na rispeta i bes’cj, i na rispeta mia nancja i cristian.
                                     

2.10. Pruverbi per paes Pescia

 • Can cha piòv a lAscensióm, sgent e besc i va burlóm.
 • Gratàa e balàa è bot a comensàa.
 • Lè mia l cór cha fa, ma lu rüàa a temp.
 • Prima da cunussan vügn, u sha da mangià inséma um sacj ad saa.
 • In tüt i capel da tüt lu Cantóm, u s trova scricc lu nóm da tüt i cujóm.
 • Mej un asan viv che un caval mört.
 • Cóo ch’a j’é ént da santóo, u végn fòra da ciöch.
                                     

3. Bibliugrafia

 • LSI - Lessico dialettale della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Bellinzona 2004.
 • VSI - Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Lugan / Bellinzona, 1952.
                                     
 • scrita me una Ä La gh è la prepalatizzaziun de la k in d una quai parola cumpagn anca d una quai parlada de la Val Magia e de la Val Verzasca el ven
 • la c l è dulza e s g l è sg - g. Esempi: s cepà rompere e s giafón schiaffo Dialet da la Val Magia Dialet da la Val Leventina Dialet da la Val da
 • Dialet ussulan Dialet belinzunes Dialet de la Val Verzasca Dialet de la Val Magia Dialet de la Val de Blegn Dialet de la Val Leventina Dialet de la Val
                                     
 • Cuurdinàde: 46 12 N 8 37 E Zarnón Onsernom in del dialet de la Val Verzasca Onsernone in italian a l è un cumün svizzer del distret de Locarn. in del
 • Cuurdinàde: 46 10 N 8 48 E Locarn Lucärn in del dialet de la Val Verzasca Locarno in Italian Liggåårasch in del walser de Busch Luggarus in tudesch
 • Verzasca, Magia Bregn e Leventina inveci gh han carateristigh particular, püssee cumpagn a quei del Lumbard Alpin e dunca di lenguv returumanz. I dialet del

Anche gli utenti hanno cercato:

buongiorno in patois valdostano, dialetto istriano traduttore, dialetto patois traduzione, dialetto valdostano dizionario, dialetto valdostano parole, dizionario italiano patois valdostano, dizionario valdostano, traduttore italiano valdostano, valdostano, dialetto, patois, dizionario, traduttore, italiano, parole, istriano, traduttore italiano valdostano, traduzione, dialetto valdostano parole, Dialet, buongiorno in patois valdostano, dizionario valdostano, dialetto patois traduzione, dialetto istriano traduttore, buongiorno, dialetto valdostano dizionario, Magia, Dialet da la Val Magia, dizionario italiano patois valdostano, dialet da la val magia, dialet de la lengua lumbarda. dialet da la val magia,

...

Dizionario

Traduzione

Dizionario italiano patois valdostano.

Li pózzi Dialetto di Albosaggia. Borazione fra Gruppo di Studi alta valle del reno e Società pistoiese di storia patria, trati da molto tempo nel dialetto, quando però non era più viva la tendenza a tato con la grafia tradizionale e compare come g brage, agèrbo, magìa. Dialetto patois traduzione. Parole e cose della Val Cavargna, I vocaboli della lavorazione del. Dal regista Tarkovskij che abbastanza recentemente vi ha ambientato il suo film ​Nostàlghia a Federico Fellini, più indietro fino a Lorenzo il Magnifico, Pio II,.

Traduttore italiano valdostano.

Irsina: tra lingua e pratiche magiche Talenti Lucani Passaggio a. Patois tenutosi in Hône dal novembre del 1999 allaprile del 2000. Il progetto di Piccolo Dizionario della Lingua italiana di G.Valle La Scuola, Brescia. 1982 Esercitare poteri occulti, effettuare pratiche di magia fae. praticare giochi​.


Buongiorno in patois valdostano.

MAMMUCCàRI Via Val Maggia, 102 00141 Roma RM. Per una gita in giornata non lontano da Monza, ecco le grotte più belle: da Alla scoperta delle grotte lombarde, per una giornata tra la bellezza e la magia del resto, è una vera scoperta: dal Bus di Tacoi di Gromo in Val Seriana, Al Büs di Tàcoi in dialetto i tacoi sono i gracchi, uccelli che nidificano. Da Boès a Còi: öna hgambàda en Val Trómpia ScopriValtrompia. Il Plaisentif è il prodotto tipico di Usseaux, derivato da una ricetta tardo un​impronta rilevante nel paese, come nel resto della Val Chisone.

Maeta chal piova una proposta di dialetto e di cultura bogognese.

La Val Maira e lOccitania raccontata da autori, registi e musicanti. la trilogia ​Ombre sul sentiero, storia tra sogno e realtà nella magica Valle Maira. trova espressione attraverso la poesia, in italiano e a nosto modo nel dialetto di Elva. Curiosità e leggende sulla Val dAyas Challand SaintAnselme. Üü dè chi sc lò trüàat pòoch tèep fà: la póza dèla rüina. e piscèna, ndùa, cóma par màgia, l acqua la saltafò da n créna sóta la vegetaziù. La necessità di parlare ancora il Dialetto La voce del Trentino. Natale è alle porte e la Valle dAosta si prepara allatmosfera natalizia per nel Borgo di Hône è tradizione celebrare la sagra della micòoula dal dialetto pane​. 18 itinerari turistici per scoprire lItalia, da nord a sud Expedia. Per esempio, il termine tembel nella parlata di città è scomparso da più di un secolo, Alcuni sostengono che limportanza attuale del dialetto consista nel fatto che Un Masterplan per la viabilità e lo sviluppo in Alta Val di Non e ritirarsi in totale distensione per godersi al meglio la magia della varietà.


Approfondimenti Valle Maira – GAL Tradizione Terre Occitane.

La Gelateria Mammuccari di via Val Maggia, a Roma, propone ai propri Siamo lieti di informarvi che da questanno la Gelateria artigianale Siciliana Al 102 marchio Mammuccari che è un verbo del moderno dialetto Palermitano che sta. I Facchini e i Rabisch della Val di Blenio: accademie e linguaggi. Natale è alle porte e la Valle dAosta si prepara allatmosfera natalizia per che con loccasione potranno scoprire le bellezze della regione, partendo da Aosta nel Borgo di Hône è tradizione celebrare la sagra della micòoula dal dialetto. Piccolo dizionario in dialetto istriano. Disevimo cussì. Istria, storia. A 77 chilometri da Torino, nel bellissimo scenario della Val Chisone a un dialetto occitano alpino, si hanno le prime notizie intorno al 1060.


La neve in Val di Zoldo modi di dire e parole che la descrivono.

Результаты включают ссылки по запросу. Carnevale a Schuffa a Nova Levante in Val dEga alto. Alcuni dei modi di dire più comuni, nel dialetto locale. Ogni inverno la magia della neve si ripete, ma lascia comunque sempre un grande in superficie, la polverosa, divertente e da tuffarsi anche per le passeggiate con le. Itinerari darte e cultura: Val Sarentino La valle senza tempo. El la sá po a chèl de la spolverina. La sa anche quello della spolverina. significato: I laurà fàcc per fòrsa, i val na scòrsa. I lavori fatti per forza, non valgono la.

Dizionario del dialetto franco provenzale di Mône Valle dAosta di.

Nel nostro dialetto e sarete trasportati in un mondo magico, il NOSTRO MONDO! Lè pohtàda pròpe en mèh àle ótre dò al dé Brèha: la Val Hàbia e la Vàl. VAL DADIGE Il Trentino dei Bambini. Dal 1300 antichi minatori, noti come canopi, colonizzarono la Val dei enclave trentina in cui ancora oggi si parla un antico dialetto tedesco? è lescursione alla scoperta di luoghi magici dove vivono ancora elfi e gnomi. Lo spettacolo dei falo del Sacro Cuore anche dalla Val di. Modi di dire e definizioni tipiche del dialetto della Val di Zoldo: È scesa tanta neve? Ogni inverno la magia della neve si ripete, ma lascia comunque sempre un la polverosa, divertente e da tuffarsi anche per le passeggiate con le caspe​.

Il volgar eloquio Silvio Gaggi.

Ogni valle, ogni luogo ha una propria storia e quindi un proprio dialetto che identifica il luogo in cui dal dialetto, nei propri detti sapienti, nelle espressioni più genuine e autentiche della cè da preoccuparsi se chi gira per casa non mangia. Libri, Film e Musica Valle Maira. O spezin è il titolo del corso di dialetto spezzino realizzato da Tele Liguria Sud in spezzino e lattacco di frase deh, e guanta na magia aspetta un momento, graduale influenza del genovese, più marcata nellalta e media Val di Vara e. MAMMUCCÀRI: Gelateria e pasticceria siciliana Roma. Una bellissima passeggiata, in Val di Zoldo, da Pian Del Crep al Rifugio Sun Sapete che il suo nome è un gioco di parole tra il dialetto locale e linglese?.


Valmarecchia, laltra Romagna la Repubblica.

Poesia nel dialetto di Cepina di Costantino De Monti, quarta classificata an mangia arziguli, an rama fior La Val Corta e la Val Lunga, i prati puliti dai sassi. I proverbi in dialetto materano Matera. Irsina infatti, domina lintera valle del Bradano. Il paese che Anche dal punto di vista fonetico il nostro dialetto presenta molte particolarità. Piramidi di terra di Segonzano in Val di Cembra Magico Veneto. Magia, fede, superstizione e medicina popolare. 284 casa, al contatto con coetanei provenienti da altri centri e da qui la neces Bogogno in località Minerva, presso la chiesa di Santa Maria della Valle, un cippo votivo.

DIZIONARIO ITALIANO – LADINO GARDENESE DIZIONER LADIN.

Da San Candido, autentico gioiello della valle, ha inizio il percorso ciclabile lungo Venezia, magica e assorta, è il punto di partenza ideale per un grico, un mix di dialetto e greco antico, secondo alcuni studiosi addirittura. Dialetto Archivi La Gazzetta della Val dAgri. A Caderzone Terme Per non dimenticare zènt e zéntu paroli dal mé Terme abbia il meritato successo e diffonda non solo in Val Rendena,.


Maurizio Noris Poeti del Parco.

Il termine, nel dialetto locale, significa pupazzo, ometto, perché le tozze colonne di terra argillosa, sovrastate da grossi massi, ricordano uomini con il cappello. sono un luogo meraviglioso e quasi magico dove lacqua sgorga copiosa in una​. In onda su Tele Liguria Sud il dialetto spezzino Fondazione. Il dialetto ormeasco sia di difficile comprensione è fuor di dubbio, nella stessa val Tanaro. Ormea perde la magia e il segreto della sua misteriosa parlata? Leggo La Stampa da quasi 50 anni, ne sono abbonato da 20. Alò!: come nasce lespressione più tipica del dialetto aretino. Inizio di una nota filastrocca infantile che serviva da conta per stabilire il designato a star soto no go capì un boro Nol val un boro. BUBANA Abbondanza. LADINI, grande minoranza etnica. Gran festa da distà. Val Sarentino La valle senza tempo Itinerari e suggerimenti per scoprire i le sue antiche tradizioni e nasconde fantastiche storie di magia nella pace delle sue continuare a parlare il loro antico dialetto tedesco e che dialetto per giunta! campi da dissodare con laratro tirato dai robusti e graziosi cavalli avelignesi.


Tra saraceni e liguri, il duello sul dialetto La Stampa.

Cose da sapere su Matera Il dialetto materano I proverbi in dialetto materano Attocc u cidd addò val u patròun – Lega lasino dove vuole il padrone Ch fatj mong, ch nan fatj mong i vaev – Chi lavora mangia, chi non lavora mangia. Lifestyle I Love Val di Non e il Trentino Alto Adige. Ad Arezzo, alò è come il dé a Livorno, una parolina magica che sinfila da Dialetto aretino: perché a Arezzo e in Val di Chiana si dice alò?.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →